آیا اوریگامی هنر است؟

از نظر هنرمندان، اینگونه به نظر می آید که اوریگامی وسیله ای برای بیان هنر نیست. در این متن سعی بر آن است که با نگاهی دقیق به اوریگامی این موضوع را بررسی کنیم.

اگر به تعاریف هنر خوب دقت کنیم، متوجه می شویم که هیچ موردی وجود ندارد که بتواند اوریگامی را به عنوان یک هنر منحرف سازد و یقیناً اوریگامی یک مهارت و هنر است و قادر به بیان موضوعات از دنیای تصورات ذهنی، احساسات و انتزاعی است. همچنین اوریگامی قادر است مفاهیم نظم در هنر را به خوبی بیان کند که منجر به خلق اثری زیبا شناختی گردد.

برای درک بهتر این موضوع، قبل از هرکاری به هنر مدرن و ایده های آن نگاهی می اندازیم.

مینیمال آرت یا مینیمالیسم(کمینه گرایی) که در آن هنرمند بیشتر به توصیف هنرهای بصری و عمدتا در زمینه های سه بعدی می پردازد. در هنر مینیمال، هنرمند از الگوها و طرح های بسیار سادهای استفاده میکند که اغلب تکرار می شوند. هنرمند در این سبک روشی خردگرایانه را در ترکیب های خود به کار می برد و مجموعه های منظم و ساده را بر اساس اصول ریاضی بست و توسعه می دهد.

با دقت در اوریگامی در می یابیم که این هنر، هنر کمینه هاست. با حذف تمام ابزار ها و تنها با یک تکه کاغذ و استفاده از تا های ساده، هندسی و تکرار شونده، اثری خلق می شود.

بنابراین ایده های هنر مدرن همچون بیان انتزاعی(اکسپرسیونیسم) و مینیمالیسم تفکر ما را در معنای هنر آزاد کرده اند و شاید بهترین دیدگاه هنر مدرن سخن Duchamp باشد که می گوید: ” اگر کسی می گوید چیزی هنر است، پس هنر است. ”

بنابراین اگر به تعاریف هنر در کلمات یا تصاویر هنر مدرن بنگریم، هیچ چیز برای متوقف کردن یک هنرمند وجود ندارد که با استفاده از اوریگامی به عنوان وسیله ای برای بیبان هنر و یا یک اثر زیبا شناختی، بپردازد. به بیانی در جایی که تا زدن کاغذ می تواند نیاز یک هنرمند را برطرف کند، هیچ دلیلی وجود ندارد که از آن استفاده نکند.

اوریگامی و تا زدن کاغذ به معنای خطوط راست و چند ضلعی ها می باشد یعنی با ساده ترین ابزار به پیچیده ترین فرم رسیدن و همین نقطه قوت و دلیل ارزشمند بودن آن است.

همانطور که Eric Kenneway می گوید:”اوریگامی فقط در مورد مدل نهایی نیست، بلکه دنباله ای از حرکات و تا ها می باشد.” و این باور کردنی نیست که تنها با استفاده از یک تای ساده بتوان مدل های مختلف را خلق کرد. اوریگامی همچون یک نمایش است که دنباله ای از حرکات و تا ها یک شکل و داستان را پدید می آورد.

در زمینه اوریگامی می توان از اساتیدی همچون Robert.J.Lang نام برد، طراح و هنرمندی که مهارت های عالی خود را در تا زدن کاغذ با هنر ترکیب نموده و اشکال انتزاعی بسیاری را خلق کرده است.

اوریگامی هنر عملکرد و نتیجه است و اگرچه امکان دارد به عنوان یک رسانه در نظر ضعیف باشد ولی هیچ تردیدی وجود ندارد که آثار اوریگامی می توانند به عنوان یک هنر کامل باشند.

با این حال به دلیل طبیعت منحصر به فرد آن، تا زدن کاغذ بایستی به عنوان یک هنر در نظر گرفته شود که مقایسه آن با سایر اشکال هنری امری اشتباه است. اگر ما بخواهیم تمام زمینه های اوریگامی را درک  کنیم باید از قضاوت و مقایسه آن با سایر هنر ها پرهیز کنیم و این قیاس اشتباه جایی است که باید نگران آن باشیم.