• 1-سر ستون گاو تخت جمشید

    محل انتشار: وب سایت انجمن اوریگامی آمریکا

    زمان انتشار: ژانویه-فوریه 2017

    شماره: 38

    جزعیات کاغذ: A4